เป็นทิวเขาขนาดเล็กตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมือง บนยอดเขาทางทิศใต้มีมณฑป นามว่า สิริมหามายากุฎาคาร ตั้งเด่นเป็นสง่าภายในมณฑปเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธบาทจำลอง ด้านหน้ามีระฆังสัมฤทธิ์โบราณ อาุยุกว่าร้อยปี ถัดจากมณฑปมีศาลารัชมังคลาภิเษก วิหารพระโพธิสัตว์กวนอิม เป็นที่ตั้งของพลับพลาจัตุรมุขพระบรมรูปสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก (จักรี) พระราชบิดาของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี ถัดจากพลับพลาจัตุรมุข มี หมุดแผนที่โลก ถือเป็นจุดศูนย์กลางศูนย์กำเนิดในการจัดทำแผนที่เพื่อความมั่นคงและเพื่อการพัฒนาประเทศ เชื่อมโยงเครือข่ายทั่วโลก